Secondary 1

POP SONG COVERS (2016)

SA1 Assessment: Arranging with Garage Band (iPad App).

1 INTEGRITY

Passenger -
Let Her Go

Emira (4)

Bernice (9)

Tong Xin (8)

Feng Yi (7)

Afifah (17)
Summer (21)
Qistina (19)
Hazim (24)
Haziq (30)

Fun -
We Are Young

Kar Yee (10)
Qi Ting (13)
Zhi Yu (13)
Jia Wen (3)
Ang Jia Yi (2)
Rachel (20)

Fifth Harmony -
Miss Moving On

Taylor Swift -

Wildest Dreams

Miko (11)
Janeen (5)
Nicole (12)
Wei Ling (22)
Amberyl (1) 

Taylor Swift -
Safe and Sound

Lam Jia Yi (6)
Weng Sueh (23)
Vachel (18)
Aisyah 
Hamizah (16)
 

Justin Bieber -
Love Yourself

Aldwin (26)
Chee Fong (32)
Jie Kan (38)
Damien (29)
Carlton (27)

Justin Bieber -
What do you mean

One Direction - Drag me Down

Chen Yi (31)
Tung Xuan (37)
Maverick (34)
Geng Ho (39)
Jing Kiat (28)

Ka Fon (36)
Kendrick (32)
Syukran (35)
Aiman (25)
Siltan (40)

© 2017 by EVG's Music Department.